10 listopada 2020, 11:59:18

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

NR OW/4/2020

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

 

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje, że planuje realizację zadania z zakresu:

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

Zakres tematyczny operacji: Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez organizację Targów Turystycznych Doliny Karpia oraz wdrażanie i promocję Programu Marki Lokalnej Dolina Karpia.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów turystycznych objętych jednolitym systemem promocji -  2 sztuki

- Liczba stron w przestrzeni wirtualnej uczestniczących w promocji oferty turystycznej Doliny Karpia – 3 sztuki

realizowane w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2: Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia, Celu szczegółowego 2.2: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, Celu ogólnego 2: Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego.

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

 

 1. Organizację X Targów Turystycznych Doliny Karpia promujących obszar Doliny Karpia w oparciu o Markę Lokalną Dolina Karpia. W ramach tego zadania planuje się: wynajem sceny oraz nagłośnienia wraz z obsługą techniczną oraz usługi konferansjera, transport do atrakcji turystycznych, organizację Rajdu Rowerowego po atrakcjach turystycznych, zakup nagród dla uczestników Targów, wydanie plakatu informacyjno-promocyjnego, wydanie Paszportu X Targów Turystycznych Doliny Karpia, emisję 20 sekundowej zajawki w TVP.

 

 1. Wdrażanie i promocję Programu Marki Lokalnej Dolina Karpia. W ramach tego zadania planuje się: nagranie filmu promującego Program Marki Lokalnej Dolina Karpia (czas trwania około siedem minut, technika zdjęciowa 4K, zdjęcia z drona, zdjęcia podwodne, slide kamerowy), wynagrodzenie dla Członków Kapituły przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia, zapewnienie obsługi administracyjnej przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Karpia, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia, wykonanie statuetek witrażowych dla użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł.

 

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.dolinakarpia.org, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.)


w terminie od 10 listopada 2020 do 09 grudnia 2020 bezpośrednio
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym
  w informacji,
 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

 

§ 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR:

 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

 1. a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. b) jest pełnoletnia,
 3. c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),
 4. d) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
 3. O pomoc może ubiegać się również:

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

 1. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej "LGD
 2. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, o pomoc może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a-c.
 3. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3, o pomoc nie może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 22 pkt, tj. 7 pkt.

 

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Dolina Karpia: www.dolinakarpia.org oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00.

Załączniki

 • Pobierz Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej
 • Pobierz Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji (...)
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...