19 maja 2020, 10:33:5

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR OW/1/2020

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

 

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje, że planuje realizację zadania z zakresu:

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

Zakres tematyczny operacji: Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez wydanie edukacyjnej gry planszowej o Dolinie Karpia oraz wdrożenie na terenie Doliny Karpia gier terenowych „geocaching”.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

- Liczba stron w przestrzeni wirtualnej uczestniczących w promocji oferty turystycznej Doliny Karpia – 7 sztuk

realizowane w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2: Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia, Celu szczegółowego 2.2: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, Celu ogólnego 2: Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego.

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

 

 1. Wydanie edukacyjnej gry planszowej o Dolinie Karpia - zaprojektowanie
  i wykonanie gry planszowej w liczbie 750 sztuk. Parametry: plansza o wymiarach 580 mm x 400 mm, składana, zadruk kolorowy jednostronny, foliowana folią błysk, pudełko 2 częściowe (wieczko i denko), zadruk kolorowy, 1 kostka do gry drewniana, 4 pionki drewniane, 30 kart do gry o wymiarach 6 cm x 9 cm z zaokrąglonymi rogami, dwustronnie kolorowe, kolorowa instrukcja do gry w formacie A5, minimum 8 stron, papier kredowy; gra planszowa powstanie przy współpracy z nauczycielami i uczniami ze szkół z poszczególnych gmin Doliny Karpia;
 2. Wdrożenie na terenie Doliny Karpia gier terenowych „geocaching”– opracowanie i wdrożenie na terenie każdej z 7 gmin leżących na terenie Doliny Karpia gry terenowej „geocaching” przy współudziale nauczycieli i uczniów szkół z poszczególnych gmin, poprzez realizację następujących działań: zorganizowanie szkolenia dla łącznej liczby 14 przedstawicieli szkół biorących udział w zadaniu, na którym zostanie przeprowadzony szczegółowy instruktaż dotyczący zasad tworzenia gier terenowych oraz zostanie przeprowadzona szkoleniowa gra w terenie, udzielanie konsultacji w terenie oraz w formie zdalnej szkołom tworzącym gry terenowe, nadzór oraz bieżąca weryfikacja opracowania gier, przygotowanie i przekazanie szkołom „zestawów startowych” (7 sztuk) do wdrożenia gier terenowych, wgranie opracowanych gier do aplikacji ogólnopolskich i ogólnoświatowych;
 3. Zakup nagród dla szkół uczestniczących w zadaniu – zakup nagród dla szkół uczestniczących w tworzeniu gier terenowych w postaci tabletów, w łącznej liczbie 7 sztuk.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł.

 

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.dolinakarpia.org, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.)


w terminie od 20 maja 2020 do 18 czerwca 2020 bezpośrednio
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym
  w informacji,
 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

§ 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR:

 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646),

d) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
 3. O pomoc może ubiegać się również:

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.

 1. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej "LGD
 2. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, o pomoc może ubiegać się wyłącznie podmiot spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a-c.
 3. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3, o pomoc nie może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 22 pkt, tj. 7 pkt.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Dolina Karpia: www.dolinakarpia.org oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00.

Załączniki

 • Pobierz Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr OW/1/2020
 • Pobierz Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji (...)
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...