19 maja 2020, 12:11:2

 

Nr ogłoszenia: 1/2020/G

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania
wniosków o powierzenie grantu na operacje
z zakresu:  

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

 

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie:

od 03 czerwca 2020 do 17 czerwca 2020 do godz. 16.00.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wniosek składany jest poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej wydrukowanej z generatora wraz z załącznikami, w liczbie 2 egzemplarzy.

 

Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia w Biurze.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Cel ogólny nr 2: Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego

Cel szczegółowy 2.2: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia

Przedsięwzięcie 2.2.2: Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia

Wskaźnik produktu: Liczba stron w przestrzeni wirtualnej uczestniczących w promocji oferty turystycznej Doliny Karpia - 2

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

Wydanie publikacji promujących obszar Doliny Karpia, jej dziedzictwo kulturowo -przyrodnicze i/lub produkty i usługi lokalne – co najmniej 2 zadania.

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosku (punkty kontrolne wskazane na karcie wstępnej oceny wniosków, której wzór znajduje się w dokumentacji dodatkowej).
  2. Zgodność zadania ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (realizacja jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, spełnienie warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, spełnienie warunków wyboru operacji obowiązujących w ramach naboru, zgodność z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków).
  3. Zgodność zadania z kryteriami wyboru grantobiorców, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru grantobiorców:

Kryteria wyboru grantobiorców znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 13.

Grupy defaworyzowane określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia: osoby młode do 35 roku życia, osoby starsze powyżej 50 roku życia, kobiety, rybacy.

 

Formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu, instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu, wzór  umowy o powierzenie grantu, sprawozdanie z realizacji grantu, kryteria wyboru grantobiorców oraz LSR dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia www.dolinakarpia.org oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.

Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł.

Maksymalna kwota grantu: 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Limit dla jednostek sektora finansów publicznych: zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia o wdrażaniu LSR suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt.

Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań w ramach projektu grantowego: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

 

Grant udzielany jest do wysokości limitu, który wynosi 100 000,00 złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru grantobiorców:

  1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.
  2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru grantobiorców, wymienione w dokumencie "Kryteria wyboru grantobiorców" znajdującym się w dokumentacji dodatkowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00

UWAGA: Każdy grantobiorca składający wniosek o powierzenie grantu w ramach bieżącego naboru, zgodnie z Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontorli grantobiorców oraz zgodnie z ogłoszeniem naboru zobowiązany jest do złożenia wniosku poprzez Generator wniosków dostępny tutaj oraz w wersji papierowej wydrukowanej z generatora wraz z załącznikami, w liczbie 2 egzemplarzy.

Załączniki

  • Pobierz Ogłoszenie o naborze
  • Pobierz Dokumentacja konkursowa
  • Pobierz Dokumentacja dodatkowa
  • Pobierz Dokumentacja związana z realizacją i rozliczeniem operacji
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...