10 maja 2020, 7:6:6

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania beneficjentów związane z obecną sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 - 2020

Czy beneficjenci PROW 2014 – 2020 mogą skorzystać z 3 miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek ZUS (marzec, kwiecień, maj 2020)? Czy ze zwolnienia mogą korzystać beneficjenci na każdym etapie realizacji projektu?

Beneficjenci mają możliwość skorzystania z 3 miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek ZUS niezależnie od momentu, na jakim etapie realizacji projektu się znajdują.  Jedynym warunkiem jest spełnienie wymagań, jakie muszą spełnić beneficjenci, by otrzymać pozytywną opinię  w tym zakresie od ZUS. Zgodnie z zapisami tzw. Tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy korzystający w ramach realizacji operacji „Podejmowanie działalności gospodarczej”  z tzw. „ulgi na start” oraz  ci, którzy zgłosili się do ubezpieczeń  dobrowolnie nie mogą skorzystać z tzw. „wakacji od ZUS”.  

Czy beneficjenci będący na etapie związania z celem mogą skorzystać z 3 miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek ZUS (marzec, kwiecień, maj 2020)? Czy okres związania z celem zostanie wydłużony o okres, w którym beneficjent nie odprowadzał składek?

Beneficjenci, którzy znajdują się na etapie związania z celem również mogą skorzystać z tzw. ”wakacji od ZUS”. W związku z faktem, że zawieszenie w opłacaniu składek  ZUS nie jest równoznaczne z brakiem podlegania tym ubezpieczeniom społecznym,  dlatego też nie można traktować  nieopłacania składek ZUS przez beneficjenta, jako nie wykonania zobowiązania umownego. Tym samym SWM nie ma podstaw do wydłużania zobowiązania umownego w tym zakresie. Natomiast beneficjent  powinien poinformować o zaistniałej sytuacji samorząd województwa.

Czy z 3 miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek ZUS będą mogą skorzystać wszyscy beneficjenci spełniający wymogi ZUS w tym zakresie? Czy SW może uznać, że obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju nie wpłynęła negatywnie na sytuację beneficjenta i korzystanie z tej formy pomocy było bezpodstawne?

Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszyscy beneficjenci spełniający wymogi ZUS. Samorząd Województwa Małopolskiego nie będzie negował decyzji podjętych przez inny organ odpowiedzialny merytorycznie za wydanie opinii w tym zakresie.

Wydłużenie zobowiązania również nie będzie stosowane do beneficjentów, którzy w obecnej sytuacji nie mogli skorzystać z rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej nr 1 oraz 2 w zakresie składek społecznych, więc aby ratować swoje przedsiębiorstwo ograniczali koszty  poprzez wysłanie pracowników na urlopy bezpłatne.

Czy w obecnej sytuacji jest możliwe zawieszanie działalności gospodarczej?

Tak. W przypadku skorzystania z prawa do zawieszania działalności gospodarczej w ramach operacji związanych z działalnością gospodarczą, czy to w trakcie realizacji operacji, czy to w okresie związania z celem zobowiązanie umowne również nie ulegnie wydłużeniu.

W przypadku skorzystania z prawa do zawieszenia działalności gospodarczej  przez beneficjentów  poddziałania 19.2, SWM nie ma podstaw do wydłużenia zobowiązania umownego dot. prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 2/3 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta.  W przypadku operacji, w ramach których beneficjenci nie złożyli jeszcze wniosku o płatność końcową,  koniecznym staje się wydłużenie terminu  na złożenie wniosku o płatność przez SWM – beneficjenci powinni wystąpić ze stosowną prośbą do SWM oraz LGD.

Czy w obecnej sytuacji beneficjent jest zobowiązany do realizacji operacji w określonym w umowie o dofinansowanie terminie?

Mając na uwadze zapisy art. 67b ust.3  zmienionej ustawy z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzonej ustawą  z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CIV-2 (Dz.U poz.695) Samorząd Województwa Małopolskiego ma możliwość przesunięcia terminów zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy, np. wydłużenie terminu  na złożenie wniosku o płatność, które mają być spełnione w terminie przewidzianym na realizację operacji np. w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że SWM może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność powyżej 24 miesięcy, gdyż przywołany na wstępie przepis uchyla rygor zachowania realizacji operacji przez beneficjenta w okresie 24 m-cy od podpisania umowy o przyznaniu pomocy.

Ponadto, w obecnej sytuacji, istnieje możliwość przesunięcia 3 miesięcznego terminu na złożenie wniosku o płatność pośrednią, wynikającego z rozporządzenia, w ramach zakresu Podejmowania działalności gospodarczej.

W przypadku podziałania 19.2 prośby beneficjentów powinny zawierać opinię organu decyzyjnego LGD, jeżeli były punktowane w tym zakresie. Rada LGD powinna  mieć na uwadze, że Beneficjent nie ponosi winy za stan epidemii występujący w naszym kraju, a więc wydaje się, że nie powinna dokonywać zmiany punktacji dla danego kryterium, jeżeli kryterium to nie może być zrealizowane przez beneficjenta z powodu Covid-19.

Czy w obecnej sytuacji beneficjenci będą ponosić konsekwencje za niezrealizowanie co najmniej 30% wartości określonych w biznesplanie?

Aktualnie zobowiązanie umowne w zakresie 30% ilości lub wartości wykonanych usług  jest weryfikowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czyli za niewykonanie tegoż zobowiązania beneficjentowi grozi wypowiedzenie zawartej z SW umowy o przyznaniu pomocy. Oczywiście beneficjent może skorzystać z zapisów par. 14 umowy dot. siły wyższej, jednakże składając wniosek będzie musiał udokumentować że stan epidemii uniemożliwił mu w ciągu roku od dnia wypłaty pomocy  zrealizowanie zobowiązania umownego. Zwolnienie ze zobowiązania lub czasowe jego zwolnienie ze zobowiązania będzie zależało również od rodzaju działalności, jaką wykonuje. Po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego, które jest w fazie projektowania przez IZ (mówimy tutaj o 1 m-cu lub 1,5 m-ca) prawdopodobnie zobowiązanie to dla beneficjentów zostanie uchylone, ale do tego momentu wiążące są obecnie obowiązujące przepisy prawa

Czy Beneficjenci którym w znacznym stopniu spadły przychody będą mogli zwolnić pracownika zatrudnionego w ramach projektu? Czy tacy beneficjenci będą mogli być zwolnieni z obowiązku utrzymania istniejących miejsc pracy zadeklarowanych podczas składania WOD?

W takiej sytuacji beneficjent zgodnie z par. 16 może wystąpić do Samorządu Województwa Małopolskiego z wnioskiem o  czasowe zwolnienie ze zobowiązania argumentując to aktualną sytuacją, w jakiej znalazła się działalność gospodarcza prowadzona przez beneficjenta.  Wniosek powinien mieć odwołanie do rozporządzeń wykonawczych, które wstrzymują działalność niektórych przedsiębiorstw lub przedstawić dokumenty obrazujące, jak stan epidemii wpłynął negatywnie na sytuację finansową firmy, np. obrót ze stycznia lub lutego w porównaniu z obrotem firmy  w miesiącu marcu, kwietniu lub maju.  Każdorazowo wniosek taki będzie podlegał weryfikacji prze Radcę prawnego UMWM. Oczywiście beneficjent może również skorzystać z rozwiązań jakie daje mu tarcza antykryzysowa w zakresie utrzymania miejsca pracy.

DODATKOWE INFORMACJE:

ZASADA KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW

W dniu 16 kwietnia 2020 r.  uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartośćw złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

Biorąc pod uwagę powyższe beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mają obowiązku wyłanianie wykonawców w trybie konkurencyjnym.

Poniżej link do strony na której został zamieszczony komunikat w przedmiotowym zakresie – zostały tam zamieszczone opis szczegółowych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie realizacji operacji i kiedy można odstąpić od wyboru wykonawców w trybie konkurencyjnym.

https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/komunikat-dotyczacy-trybu-konkurecyjnego-w-ramach-prow-2014-2020

Dla beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, nie został określony sposób wyboru wykonawców. Należy jednak pamiętać, że na etapie oceny wniosku o płatność będzie badana racjonalność kosztów, czyli beneficjent powinien jednak przeprowadzić np. rozeznanie rynku w celu uzyskania oferty, która będzie potwierdzać, że koszty są uzasadnione ekonomicznie, a ceny zakupionych towarów, czy też zrealizowanych usług nie odbiegają znacznie od cen rynkowych.

 

UCHYBIENIE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU/UZUPEŁNIEŃ

W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, należy przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn. Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej innym podmiotom”.

Obowiązujący stan prawny oznacza, że w przypadku niezłożenia uzupełnień (na wezwanie rady LGD lub wezwanie SWM) w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia uzupełnień z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, istnieje możliwość ich złożenia w terminie późniejszym wraz z prośbą o przywrócenie terminu. Należy mieć jednak na uwadze, że brak złożenia uzupełnień na dzień zakończenia przez LGD oceny pozostałych wniosków w konkretnym naborze, spowoduje, że w sytuacji jeśli dokumenty, jakie Wnioskodawca przedłożył we wniosku o przyznanie pomocy są niewystarczające do pozytywnego zakończenia oceny, rada LGD nie umieści wniosku na liście operacji wybranych do dofinansowania, natomiast SWM może pozostawić taki wniosek bez rozpatrzenia.

Jeśli Wnioskodawca złoży uzupełnienia po terminie określonym w wezwaniu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich złożenia i spełni warunki wskazane w art. 67b ust. 1 ww. ustawy, rada LGD winna rozpatrzyć je pozytywnie, jednak nie oznacza to automatycznego „wejścia” na listę rankingową po ocenie punktowej. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej będzie tworzona w oparciu o pozytywnie ocenione wnioski na dzień zakończenia oceny. Może spowodować to sytuację, że do czasu złożenia przez Wnioskodawcę  wniosku o przywrócenie terminu wraz z uzupełnieniami pozwalającymi na jego pozytywną ocenę, pula środków w ramach danego naboru zostanie już wyczerpana i mimo późniejszej wysokiej oceny punktowej, nie otrzyma on pomocy. Podobnie w przypadku niezłożenia w terminie uzupełnień/wyjaśnień do SWM, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, a zwolniona pula środków przeznaczona może być na kolejny wniosek oczekujący.

Powyższe wynika wprost z przepisu  art. 67 b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej innym podmiotom.

 

Zapraszamy Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do śledzenia strony internetowej Polskiej Sieci LGD, na której są na bieżąco zamieszczane dokumenty i wytyczne związane z realizacją operacji w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

 

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” 2014 – 2020

Czy w obecnej sytuacji beneficjenci którzy osiągnęli znaczny spadek przychodów mogą czasowo zawiesić działalność gospodarczą?

Beneficjenci programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020  w związku z brakiem zapisów w umowie o dofinansowanie o sile wyższej mogą powołać się ,zgodnie z Art. 471 Kodeksu Cywilnego, który stanowi: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”  o zwolnienie ze zobowiązań wynikających z umowy w tym zakresie lub zawieszeniu czasowemu zobowiązania w związku  ze stanem epidemii występującym w naszym kraju.

Czy beneficjenci mogą zwolnić pracownika zatrudnionego w ramach operacji?

Beneficjenci programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020  w związku z brakiem zapisów w umowie o dofinansowanie o sile wyższej mogą powołać się ,zgodnie z Art. 471 Kodeksu Cywilnego, który stanowi: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”  o zwolnienie ze zobowiązań wynikających z umowy w tym zakresie lub zawieszeniu czasowemu zobowiązania w związku  ze stanem epidemii występującym w naszym kraju.

DODATKOWE INFORMACJE:

Ze względu na trwający stan epidemii wywołany rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, zawieszone zostało stosowanie sankcji ze względu na naruszenia wynikające z Zasad konkurencyjnego wyboru w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Poniżej link do strony na której został zamieszczony komunikat w przedmiotowym zakresie –

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zawieszenie-sankcji-wynikajacych-z-zasad-konkurencyjnosci-w-ramach-po-ryby-2014---2020

Załączniki

  • Pobierz Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2020
  • Pobierz Pytania i odpowiedzi związane z realizacją projektów
  • Pobierz Komunikat dla beneficjentów PROW
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...