18 października 2019, 11:51:8

Ogłoszenie naboru wniosków 9/2019

Nr ogłoszenia: 9/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:  

podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi
i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

w ramach poddziałania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.


Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: od 4 listopada 2019 do 18 listopada 2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP) dostępnej na stronie internetowej www.dolinakarpia.org i nagranego na płycie CD/DVD, oraz w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie 2 egzemplarzy.


Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.1.2: Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na poprawie potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich - 3

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym:

- zgodność operacji z naborem (złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodność zakresu tematycznego operacji z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze),

- zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji (PO RiM na lata 2014-2020), zgodność z warunkami wyboru operacji określonymi w ogłoszeniu o naborze, zgodność wnioskowanej formy wsparcia z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

- realizacja przez operację co najmniej jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego LSR, co spowoduje podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem o co najmniej jedną jednostkę miary.

2. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.


Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.


Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  21.

Formularz wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  - www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 887 281,00 zł.

Pomoc na operację jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę (w okresie realizacji programu), z tym że w przypadku, gdy wnioskodawca:

1) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:

a) jako uprawniony do rybactwa, lub

b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 i 730), lub

c) w zakresie:

- przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub

- związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

2) jest armatorem statku rybackiego:

a) o polskiej przynależności,

b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,

c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub

3) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub

4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1

– nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę (w okresie realizacji programu).

 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 2. Biznesplan
 3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji, zgodnie
  z opisem poszczególnych kryteriów.

 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00


UWAGA: 
Każdy beneficjent składający wniosek o przyznanie pomocy w ramach bieżącego naboru, zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz zgodnie z ogłoszeniem naboru, zobowiązany jest do złożenia wniosku w wersji papierowej, oraz w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP), dostępnego tutaj. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Załączniki

 • Pobierz Ogłoszenie o naborze
 • Pobierz Dokumentacja konkursowa
 • Pobierz Dokumentacja związana z potwierdzeniem spełniania kryteriów
 • Pobierz Dokumentacja związana z realizacją i rozliczeniem operacji
 • Pobierz Dokumentacja dodatkowa
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...