16 września 2019, 9:8:0

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym Rowerem po Dolinie Karpia!

Rajd realizowany jest w ramach w ramach realizacji mikroprojektu pod nazwą „Rowerem po Dolinie Karpia” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach zadania: „Zorganizowanie imprez promocyjnych wraz z wydaniem materiałów promocyjnych”. Rajd odbędzie się w dniach 28-29 września 2019 roku zgodnie z zamieszczonym poniżej programem wizyty. W wizycie uczestniczyć będą również przedstawiciele partnera słowackiego.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy wysłać na adres promocja@dolinakarpia.org osobiście w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) lub telefonicznie (33) 841 05 84 do dnia 20 września 2019 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie dnia 23 września 2019 roku.

 

Regulamin Rajdu Rowerowego

Rowerem po Dolinie Karpia
w dniach 28-29 września 2019 roku

 

 1. Organizator: Stowarzyszenie Dolina Karpia.

 

Miejsce i data: Rajd odbędzie się w dniach 28-29 września 2019 r.

28 września 2019 r.:

Start – Przeciszów – Altana, punkt wypoczynkowy dla rowerzystów o godz. 9.00, meta Przeciszów Altana, punkt wypoczynkowy dla rowerzystów o godz. 9.00 - Koniec planowany jest na godz. 19.00.

29 września 2018 r.:

Start – Przeciszów – Altana, punkt wypoczynkowy dla rowerzystów o godz. 09.00, meta  Przeciszów – Altana, punkt wypoczynkowy dla rowerzystów - Koniec planowany jest na godzinę 14:00

 

 1. Uczestnicy:
 2. W rajdzie mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające sprawny rower, pozwalający na jazdę po asfalcie oraz po drogach polnych i lasach oraz mające kartę rowerową (nie dotyczy osób pełnoletnich). Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przyjazdu z rodzicami bądź pełnoletnimi opiekunami.
 3. Wszyscy chętni powinni zapisać się na listę startujących.
 4. Uczestnicy rajdu zostaną ubezpieczeni przez Organizatora rajdu.
 5. Uczestnicy rajdu mają zapewnione ubezpieczenie przez Organizatora.
 6. Ustala się maksymalną liczbę uczestników rajdu do 30 osób.
 7. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu rajdu i obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom organizatora rajdu.
 9. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących w rajdzie uczestników.

Zapisy: Zapisów można dokonywać do dnia 20 września 2019 r. Zgłoszenia prosimy wysłać na adres promocja@dolinakarpia.org osobiście w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) lub telefonicznie (33) 841 05 84
Zgłoszenie się na rajd rowerowy oraz zapis na liście uczestników rajdu wiąże się z akceptacją Regulaminu Rajdu.

Wpisowe: Uczestnicy rajdu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych z tytułu uczestnictwa w rajdzie. Na trasie rajdu organizator zapewnia suchy prowiant, napoje oraz ciepły posiłek.

Trasa: Rajd odbędzie się na pętli o długości ok. 32 km, przy otwartym ruchu samochodowym.

28 września 2019 r. Trasa: Przeciszów – Las, Zator, Palczowice, Podolsze, Smolice, Miejsce, Smolice, Podolsze, Przeciszów.

Przed rozpoczęciem rajdu, uczestnikom rozdany zostanie suchy prowiant. W miejscowościach: Zator, Podolsze, Miejsce organizator przewiduje postój w obiektach Ekomuzeum Doliny Karpia połączony z warsztatami. Trasa kończy się w Przeciszowie. W trakcie rajdu uczestnikom zostanie podany obiad oraz kolacja.

11 sierpnia 2018 r. Trasa: Przeciszów, Przyręb, Zator Rynek, Grodzisko, Zator, Przeciszów.

Przed rozpoczęciem rajdu uczestnikom rozdany zostanie suchy prowiant. Na terenie kompleksu Przyręb organizator przewiduje postój w Obiekcie Ekomuzeum Doliny Karpia połączony z warsztatami. W trakcie rajdu uczestnikom zostanie podany obiad.

 Bezpieczeństwo.

 1. Rajd organizowany jest przy ruchu otwartym, a jego uczestnicy poruszają się po trasie w kolumnach 10 – 15 osobowych w odstępach 200 metrowych pomiędzy kolumnami zgodnie z ogólnymi zasadami kodeksu drogowego.
 2. Rajd przebiegać będzie przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy zobowiązują się w trakcie Rajdu do bezwzględnego wykonywania poleceń opiekunów grup.
 3. Osoby nieletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie w obecności rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 4. Na trasie Rajdu nie wolno się ścigać. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, nie zajeżdżać drogi innym uczestnikom, nie dokonywać gwałtownych skrętów w lewo lub prawo. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowe.

Na trasie rajdu zabrania się:

 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających
 2. zaśmiecania trasy rajdu i miejsc przyległych
 3. niszczenia przyrody
 4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna
 5. zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.

Zabezpieczenie: Organizatorzy zapewniają na trasie rajdu pierwszą pomoc medyczną oraz techniczną, w przypadku awarii roweru.

Postanowienia końcowe:

 1. Zabrania się podczas rajdu samodzielnego opuszczania kolumn oraz samodzielnego wyjeżdżania z postoju, bez zgłoszenia i uzyskania pozwolenia opiekuna grupy.
 2. Na trasie rajdu wszyscy zobowiązują się przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zaleceń podawanych przez Organizatorów, opiekunów kolumn i Policji.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe lub inne zdarzenia,
 4. W sprawach nie objętych regulaminem decydować będzie organizator rajdu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w w/w regulaminie,
 6. Każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na publikacje jego wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora.
 7. Udział w rajdzie potwierdzony własnoręcznym podpisem jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacja niniejszego regulaminu.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa

Załączniki

 • Pobierz Formularz zgłoszeniowy.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...