10 stycznia 2017, 14:52:21

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące składania wniosku i zapraszamy na konsultacje.

W związku z kończącymi się naborami wniosków, w dniach od 16 stycznia do 18 stycznia 2017 roku (poniedziałek - środa), będzie można skorzystać z doradztwa w biurze Stowarzyszenia do godziny 17:00.


Ponadto informujemy, że składający wnioski o uzyskanie pomocy finansowej w ramach aktualnych naborów, składają wniosek w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP), dostępnej przy każdym ogłoszeniu naboru i nagranego na płycie CD/DVD, oraz w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie 2 egzemplarzy. 

1) Prosimy aby wersja papierowa wniosku została złożona do Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia w odrębnych skoroszytach/segregatorach. Komplet dokumentów powinien zawierać: trwale spięty wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami zgodnie z wykazem załączników znajdującym się we wniosku o przyznanie pomocy.

2) Prosimy zwrócić szczególną uwagę na Kartę - weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik do procedury oceny i wyboru operacji, dostępnej w dokumentacji dodatkowej przy każdym ogłoszeniu naboru. Zgodnie z w/w kartą oceniane jest m.in. czy inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone  we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji. Zgodnie z interpretacjami zamieszczonymi na stronie UMWM nie mogą to być umowy przedwstępne.

3) Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, dołączają do wniosku kopię dokumentu tożsamości. W przypadku kiedy w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, należy dołączyć zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego.

4) We wniosku należy określać wskaźniki produktu i rezultatu możliwe do osiągnięcia poprzez realizację projektu oraz dołączyć kartę zgodności z LSR, dostępną w dokumentacji dodatkowej przy każdym ogłoszeniu naboru.

4) Istnieje możliwość, aby wniosek oraz biznesplan wypełniać za pomocą Generatora udostępnionego na stronie ARiMR, który zawiera szereg funkcjonalności, m.in. zlicza dane liczbowe.

5) Na powyższej stronie znajdują się również informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.


UWAGA! W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska taką samą ilość punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów premiujących uzyskanych podczas oceny a następnie dzień i godzina złożenia wniosku, którego dotyczy ocena.


Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...