22 grudnia 2016, 12:19:3

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wdrożenia i promocji przyznawania znaku marki lokalnej Doliny Karpia.

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

 

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje, że

Rada Stowarzyszenia Dolina Karpia uchwałą nr VII/03/16
z dnia 20 grudnia 2016 r. wybrała do realizacji operację dotyczącą
wdrożenia i promocji przyznawania znaku marki lokalnej Doliny Karpia

 

z zakresu:

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny operacji: Wdrożenie i promocja przyznawania znaku marki lokalnej Doliny Karpia.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów turystycznych objętych jednolitym systemem promocji – 2 sztuki
w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2: Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia.

Realizacja operacji będzie obejmować:

- spotkania informacyjno-promocyjne – catering (w celu dotarcia do potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia i przekazania im niezbędnych informacji w zakresie przyznawania znaku zorganizowane zostaną 2 spotkania informacyjno-promocyjne przed planowanym na II półrocze 2017 roku naborem na użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia. Dla 20 uczestników spotkań zapewniony zostanie catering. Czas trwania spotkania to minimum 3 godziny lekcyjne. Spotkania będą bezpłatne. W stosownym czasie przed spotkaniami zostaną przeprowadzone skuteczne działania promocyjno-informacyjne, tak aby informacje dotyczące spotkań dotarły do potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia)

- spotkania informacyjno-promocyjne – prowadzący spotkanie (Spotkania informacyjno-promocyjne zostaną przeprowadzone przez osobę/podmiot posiadający doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje w zakresie produktów lokalnych i marki lokalnej)

- artykuł informacyjno-promocyjny (w celu upowszechnienia informacji o możliwości zdobycia znaku marki lokalnej Doliny Karpia i zasadach przyznawania znaku zostanie wydany artykuł informacyjno-promocyjny w prasie regionalnej - 3/4 moduły)

- gadżet informacyjno-promocyjny – magnes (zostaną wydane gadżety informacyjno-promocyjne – magnesy z warstwą laminatu (rozmiar 5 cm x 5 cm, 2000 sztuk, pełny kolor). Magnesy będą dystrybuowane podczas kampanii informacyjno-promocyjnej przed planowanym na II półrocze 2017 roku naborem na użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia tj. organizowanych spotkań informacyjno-promocyjnych, wydarzeń promocyjnych, kulturalnych lub aktywizujących społeczność lokalną, jak również podczas wydarzeń organizowanych poza Doliną Karpia. Materiały te pozwolą na poszerzenie wiedzy odbiorców o informacje dotyczące marki lokalnej Doliny Karpia)

- gadżet informacyjno-promocyjny – torba (zostaną wydane gadżety informacyjno-promocyjne – torby laminowane z uchwytem sznurkowym (rozmiar 24 cm x 9 cm x 32 cm, 2000 sztuk). Torby będą służyły do dystrybuowania materiałów informacyjno-promocyjnymi podczas kampanii informacyjno-promocyjnej przed planowanym na II półrocze 2017 roku naborem na użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia tj. organizowanych spotkań informacyjno-promocyjnych, wydarzeń promocyjnych, kulturalnych lub aktywizujących społeczność lokalną, jak również podczas wydarzeń organizowanych poza Doliną Karpia. Materiały te pozwolą na poszerzenie wiedzy odbiorców o informacje dotyczące marki lokalnej Doliny Karpia)

- roll-up informacyjno-promocyjny – opracowanie i skład graficzny (zostanie opracowany roll-up informacyjno-promocyjny marki lokalnej Doliny Karpia (rozmiar 85 cm/200 cm, pełny kolor, jednostronny)

- roll-up informacyjno-promocyjny – wykonanie (zostanie wykonany roll-up informacyjno-promocyjny marki lokalnej Doliny Karpia (rozmiar 85 cm/200 cm, pełny kolor, jednostronny). Roll-up będzie zabierany na wydarzenia promocyjne, kulturalne i aktywizacyjne, jak również na wydarzenia organizowane poza Doliną Karpia. Służył będzie promocji marki lokalnej Doliny Karpia w kraju i za granicą)

- tablica informacyjno-promocyjna – opracowanie i skład graficzny (dla Stowarzyszenia Dolina Karpia jako instytucji zarządzającej znakiem marki lokalnej Doliny Karpia zostanie opracowana tablica informacyjno-promocyjna o rozmiarach 70 cm x 70 cm)

- tablica informacyjno-promocyjna – wykonanie (zostanie wykonana tablica informacyjno-promocyjna (rozmiar 70 cm x70 cm, grubość 0,08 cm, nadruk kolorowy UV, PCV spienione). Tablica zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia. Służyła będzie promocji marki lokalnej Doliny Karpia wśród osób odwiedzających Stowarzyszenie Dolina Karpia, w tym potencjalnych użytkowników znaku)

- Kapituła przyznawania znaku marki lokalnej Doliny Karpia (w celu przyznawania znaku marki lokalnej zostanie powołana Kapituła przyznawania znaku marki lokalnej Doliny Karpia. Do zadań Kapituły należeć będzie m.in.: analiza przedłożonych wniosków o przyznanie znaku marki lokalnej Doliny Karpia w naborze na użytkowników znaku marki lokalnej planowanym na II półrocze 2017 roku, wskazanie na podstawie analizy ewentualnej dokumentacji (zaświadczeń/potwierdzeń/ocen) koniecznej do weryfikacji pod kątem konkretnego kryterium przyznawania znaku, weryfikacja zapisów z wniosku o przyznanie znaku w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (przez co najmniej 1 członka kapituły) lub podczas wizyty objazdowej organizowanej przez instytucję zarządzającą znakiem, konsultacje wyników własnej analizy i weryfikacji dot. Konkretnego produktu/usługi (wniosku) z pozostałymi członkami kapituły (w razie potrzeby, przygotowanie rekomendacji dla wnioskodawców w przypadku odmówienia przyznania znaku), przygotowanie protokołu z posiedzenia oraz uzasadnienia decyzji Kapituły w formie pisemnej, promocja znaku marki lokalnej Doliny Karpia w ramach prowadzone działalności i aktywności członków Kapituły, kreowanie pozytywnego wizerunku i rozpoznawalności znaku marki lokalnej Doliny Karpia w kraju i za granicą. Kapituła liczyć będzie 6 członków                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- obsługa administracyjna przyznawania znaku marki lokalnej Doliny Karpia (w celu sprawnego przeprowadzania naboru na użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia planowanym na II półrocze 2017 roku, pomocy wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku o przyznanie znaku, obsługi administracyjnej posiedzeń Kapituły przyznawania znaku marki lokalnej Doliny Karpia (co najmniej dwóch w naborze), a także organizacji ewentualnej wizyty objazdowej do wnioskodawców konieczne jest zapewnienie obsługi administracyjnej przyznawania znaku marki lokalnej Doliny Karpia z osobą posiadającą wiedzę o specyfice obszaru Doliny Karpia)

- tablice informacyjno-promocyjne użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia - opracowanie i skład graficzny (w planowanym na II półrocze 2017 roku naborze na użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia planuje się wybór co najmniej producentów, usługodawców lub podmiotów posiadających ofertę turystyczno-edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Karpia. Dla nich zostaną opracowane 2 tablice informacyjno-promocyjne o rozmiarach 40 cm/70 cm)

- tablice informacyjno-promocyjne użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia - wykonanie (dla użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia zostaną wykonane 2 tablice informacyjno-promocyjne (rozmiar 40 cm/70 cm, grubość 0,08 cm, nadruk kolorowy UV, PCV spienione). Tablice służyć będą promocji marki lokalnej Doliny Karpia wśród osób odwiedzających obiekt)

- statuetki witrażowe dla użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia (dla użytkowników znaku marki lokalnej Doliny Karpia zostaną wykonane 2 statuetki witrażowe z logo marki lokalnej Doliny Karpia o rozmiarach 23 cm/9 cm/ 18cm. Witraże służyły będą promocji marki lokalnej Doliny Karpia wśród osób odwiedzających obiekt, a także podczas wydarzeń promocyjnych, kulturalnych lub aktywizujących społeczność lokalną, w których obiekt będzie brał udział, jak również podczas wydarzeń organizowanych poza Doliną Karpia). 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 21 414,00 zł.

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.dolinakarpia.org, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.)

w terminie od 23 grudnia 2016 do 21 stycznia 2017 bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie,


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,

2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie było warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 21 pkt, tj. 7 pkt.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Dolina Karpia: www.dolinakarpia.org oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00

Załączniki

  • Pobierz Ogłoszenie o zamiarze realizacji - Wdrożenie i promocja przyznawania znaku (...).pdf
  • Pobierz Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.zip
  • Pobierz Warunki podmiotowe konieczne do spełnienia.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...