19 września 2017, 8:53:7

Dnia 4 września 2017 roku Stowarzyszenie Dolina Karpia, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” oraz Gościniec 4 żywiołów podpisały umowę z Województwem Małopolskim na realizację projektu współpracy „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich i małych miast”, który realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest: Wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki opartej na produktach, usługach oraz inicjatywach i przedsięwzięciach wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze poprzez wzmocnienie systemów zarządzania i promocji  ekomuzeów do końca roku 2018.

Projekt współpracy zakłada działania mające na celu promocję turystyki poprzez współpracę i wymianę doświadczeń w procesie rozwoju, w tym zarządzania i promocji małopolskich i austriackiego ekomuzeum. Działania w projekcie koncentrowały się będą na realizacji przez poszczególnych partnerów głównych zadań takich jak:

- Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej ekomuzeów: W ramach realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej ekomuzeów planuje się wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, utworzenie infrastruktury turystycznej, utworzenie pakietów turystycznych na bazie obiektów i ofert turystycznych ekomuzeów, promocję ekomuzeów w mediach oraz organizację konferencji podsumowującej realizację Projektu współpracy. Zadania te pozwolą na szerokie rozpowszechnienie informacji dotyczących zasad przystąpienia do ekomuzeów oraz promocji obiektów i ofert turystycznych należących do ekomuzeów wśród potencjalnych turystów. Dzięki kampanii informacyjno-promocyjnej wzrośnie również świadomość członków ekomuzeów w zakresie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów.

- Wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania i promocji ekomuzeów: W ramach realizacji zadania związanego z wymianą wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania i promocji ekomuzeów planowane jest zorganizowanie wizyt studyjnych i szkoleń, zarówno u Partnera zagranicznego, jak i Partnerów krajowych. W zadaniu tym uczestniczyć będą zarówno realizatorzy projektu, a także członkowie ekomuzeów. Celem tego zadania jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz podniesienie kwalifikacji i wiedzy w procesie zarządzania i promocji ekomuzeów.

- Narzędzia wspomagające proces zarządzania i promocji ekomuzeów: W ramach realizacji tego zadania planuje się przygotowanie narzędzi wspierających proces wdrażania i promocji ekomuzeów w postaci portali internetowych. Planuje się stworzenie bądź aktualizacje portali internetowych dotyczących ekomuzeów. Pozwolą one na szerokie rozpowszechnienie informacji dotyczących zasad przystąpienia do ekomuzeów oraz promocji obiektów i ofert turystycznych ekomuzeów. Celem tego zadania jest dotarcie z informacją dotyczącą idei ekomuzeów do jak największej liczby zainteresowanych mieszkańców regionu, a także turystów chcących odwiedzić obiekty lub uczestniczyć w ofercie turystycznej ekomuzeów.

- Zarządzanie projektem: W ramach realizacji zadania związanego z zarządzaniem projektem planuje się poniesienie kosztów związanych z koordynacją zadań projektowych, bieżącym kontaktem z Partnerem zagranicznym oraz tłumaczeniami dokumentów i wizyty studyjnej u Partnera zagranicznego, jak również podróży służbowych i opłat bankowych. Celem tego zadania jest prawidłowe, zgodne z umową o dofinansowanie i umową partnerską, sprawne zarządzanie projektem współpracy w celu płynnego jej przebiegu na każdym etapie realizacji.

Realizacja operacji pozwoli na:

- zapoznanie mieszkańców obszaru działania poszczególnych partnerów projektu współpracy i turystów z różnorodną, bogatą i ciekawą ofertą turystyczno - edukacyjną,

 - wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru działania poszczególnych partnerów projektu współpracy opartej na wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych,

- zbudowanie pozytywnego wizerunku obszaru działania poszczególnych partnerów projektu współpracy, opartego na tradycji, autentyczności i zrównoważonym rozwoju,

- wzrost zainteresowania obszarem działania poszczególnych partnerów projektu współpracy, jego produktami i usługami lokalnymi, a także atrakcjami turystycznymi, unikalnymi w skali krajowej,

- zaktywizowanie społeczności lokalnej w kierunku promocji wspólnej, spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej obszaru działania poszczególnych partnerów projektu współpracy.           

Dzięki realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • zidentyfikowane produkty, usługi i inicjatywy/przedsięwzięcia stanowiące silną i autentyczną markę lokalną obszarów,
  • sprzedaż produktów i usług lokalnych pod marką ekomuzeów,
  • spójne i zintegrowane komercyjne oferty turystyczne na bazie produktów, usług i inicjatyw/przedsięwzięć objętych ekomuzeami,
  • współpraca osób i podmiotów na rzecz promocji i rozwoju ekomuzeów na danym obszarze oraz podnoszenie ich kwalifikacji i doświadczenia.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...