Organy Stowarzyszenia

Najważniejszym organem Stowarzyszenia Dolina Karpia jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy w szczególności:

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowego, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) uchwalanie Statutu i jego zmian,
6) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminu zarządu, regulaminu rady, regulaminu Komisji Rewizyjnej,
9) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Rady,
1) ustalanie wysokości składek członkowskich,
11) uchwalanie LSR,
12) uchwalanie lokalnych kryteriów wyboru operacji,
13) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.

 

Zarząd:

 • Prezes - Franciszek Sałaciak
 • Skarbnik - Grzegorz Łopatecki


Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych dla innych organów,
2) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) opracowywanie projektu LSR oraz uchwalanie aktualizacji LSR, opracowywanie projektu kryteriów wyboru operacji oraz uchwalanie aktualizacji kryteriów wyboru operacji, opracowywanie i uchwalanie innych wymaganych dokumentów celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, w tym procedur oceny i wyboru operacji,
7) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie programów w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów organizacji pozarządowych, publicznych i prywatnych,
8) zatrudnianie Dyrektora biura oraz innych pracowników tego biura,
9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia i procedury rekrutacji,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji lub związków organizacji,
12) opracowanie Regulaminu Zarządu,
13) realizacja LSR w zakresie niezastrzeżonym dla innych władz Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca - Urszula Kądzioła
 • Sekretarz - Dorota Giermek
 • Członek - Marek Trzaska

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5) kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Rady w tym w szczególności sprawozdań finansowych oraz wydawanie opinii w tym zakresie,
6) występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

 

Rada:

 • Przewodniczący - Katarzyna Solarska
 • Zastępca Przewodniczącego - Jan Kajdas
 • Sekretarz - Ewa Koczurkiewicz
 • Członek Rady - Marek Foks (Mączka sp. z o.o.)
 • Członek Rady - Franciszek Fryc (Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc)
 • Członek Rady - Marek Jasiński (Wójt Gminy Osiek)
 • Członek Rady - Katarzyna Kasperczyk
 • Członek Rady - Józef Król
 • Członek Rady - Adam Latko
 • Członek Rady - Marian Momot
 • Członek Rady - Kazimierz Mostowick (Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy)
 • Członek Rady - Małgorzata Płonka
 • Członek Rady - Jarosław Wierzbiński (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 1-go Maja w Przeciszowie)
 • Członek Rady - Józef Zemanek
 • Członek Rady - Sylwester Żebro (Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku sp. z o.o.)

 

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR,

2) opiniowanie projektu LSR i aktualizacji LSR opracowywanych przez Zarząd,

3) opracowanie regulaminu Rady,
4) ustalanie kwoty wsparcia,
5) opiniowanie kryteriów wyboru operacji opracowanych przez Zarząd.
 
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...