Aktualności

Spotkanie Informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Spotkanie Informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

W dniu wczorajszym (28.09) w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD.

Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się o podstawowych warunkach pomocy udzielanej z wdrażanych przez LGD programów: PROW i PO "RiM". Zapoznali się również z obowiązujacą dokumentacją aplikacyjną oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne osoby, które bedą chciały starać się o dofinansowanie własnych projektów (w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych).

Prezentacja ze szkolenia

Następne spotkanie informacyjne - 11 października godz.16.00, Zator ul. Rynek 2

Szkolenie "Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny"

Szkolenie "Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny"

We wtorek (27.09) w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyło się szkolenie dla Członków Rady, Zarządu oraz Pracowników Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia. Szkolenie poświęcone było tematyce Procedur wyboru operacji oraz kryteriów ich oceny w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020”. Przeanalizowano procedurę operacji własnych LGD, procedurę oceny i wyboru oraz rozliczenia, monitoringu i kontroli grantobiorców.

 

Prezentacja - Granty

Prezentacja - Operacje Własne

Prezentacja - Operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD


Szkolenie "Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020"

Szkolenie "Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020"

W poniedziałek (26.09) w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyło się szkolenie dla Członków Rady, Zarządu, Pracowników Biura oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolina Karpia. Podczas szkolenia zostały przedstawione mechanizmy wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia, cele i wskaźniki realizacji Strategii. Ponadto, omówiono krajowe i wspólnotowe regulacje prawne związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programem Operacyjnym "Rybactowo i Morze" na lata 2014-2020.

Prezentacja ze szkolenia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Działając na podstawie § 19 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia zwołuję na dzień 27 września 2016 roku, godzinę 1530 w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator – posiedzenie Rady.

 

                                                                      Katarzyna Solarska
                                                                     
/Przewodnicząca Rady/

 

Porządek posiedzenia w rozwinięciu.

Aktualizacja LSR; aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

Aktualizacja LSR; aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

W związku z realizacją LSR, a także w zgodzie z Procedurą aktualizacji LSR oraz Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji LSR oraz projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji w terminie do 30 września 2016 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag.

Zmiany podyktowane zostały wejściem w życie Wytycznych nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu - Karta uwag, do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (ul. Rynek 2, 32-640 Zator) lub elektronicznie na adres: biuro@dolinakarpia.org w terminie nie przekraczającym dnia 30 września 2016 roku.

 Więcej w rozwinięciu.

» Zobacz więcej aktualności